Human scale law: trotse partner van OR Live 2018!

OR Live is de grootste expo en workshopdag voor ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en PVT’s. Human scale law is als trotse partner van OR Live op 10 oktober 2018 de hele dag aanwezig en verzorgt een aantal workshops.


Ik maak graag met u kennis bij de 'Human scale law stand' of tijdens een van de Human scale law workshops die u kunt volgen:


11.15 - 11.50 | De gouden driehoek | Beïnvloeding & communicatie

In deze workshop ga ik in op de overlap tussen de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen (RvC) en de OR; en de rol van de vakbonden in dit geheel. Bij een ‘gewone’ vennootschap (niet zijnde structuurvennootschap) is er een (wettelijke) samenloop van bevoegdheden bij een voorgenomen fusie of splitsing. Niet alleen de RvC moet het fusie/splitsingsvoorstel goedkeuren; ook de OR heeft een adviesrecht. En vakbonden moeten worden geïnformeerd en uitgenodigd om hun oordeel te geven over een in voorbereiding zijnde fusie vanuit het werknemersbelang (SER Fusiegedragsregels). Bij een structuurvennootschap is er nog meer overlap en daarmee meer mogelijkheden voor een OR om een voorgenomen besluit te beïnvloeden door het overleg tussen bestuurder – toezichthouder – medezeggenschap te optimaliseren.


13.45 - 14.20 | OR Reglement | Werknemersvertegenwoordiging en -belangenbehartiging

In deze workshop gaat Karolina Dorenbos naar aanleiding van de recente beschikking van het Gerechtshof Den Haag (24 juli 2018) inzake de gemeenschappelijke ondernemingsraad van Royal IHC tegen IHC Merwede BV en IHC Merwede Holding BV in op de dualistische functie van de Ondernemingsraad en hoe hier rekenschap van te geven. Een OR dient niet alleen een rol te spelen in het overleg van de ondernemer met de werknemers en de vertegenwoordiging van hen richting de ondernemer. Deze vertegenwoordiging houdt ook in dat de OR de belangen van (alle)werknemers richting de ondernemer behartigt.


Klik hier voor meer informatie over OR Live 2018 of om u aan te melden.

#orlive2018 #medezeggenschap


14 keer bekeken0 reacties